نام نویسنده مسئول(Required)
Please enter a number from 1 to 6.
بازه زمانی اسکان (از عصر ساعت 18 تا عصر ساعت 18)
شام
ناهار
صبحانه
لطفا از طریق لینک زیر وارد سامانه هدف دنشگاه فرهنگیان شده و با تایید تیک "تایید می کنم که دانشجو، مهارت آموز، استاد یا کارمند دانشگاه فرهنگیان نیستم" و انتخاب"سایر" وارد فرم اصلی شده و نام استان را "مازندران" ، مرکز آموزشی "مدیریت امور استان" ، و نوع درآمد"17-اجاره فضا و امکانات پژوهشی " را انتخاب بفرمایید و مبلغ محاسبه شده را در فیلد مبلغ وارد کرده و فرآیند پرداخت را تکمیل بفرمایید. فایل PDF یا تصویر صفحه واریزی را از قسمت پیوست بارگذاری کرده و کد پرداخت را وارد فرمایید. https://hadaf.cfu.ac.ir/sajdad/PaymentGuest.aspx در انتخاب منو ها و پرداخت هزینه دقت بفرمایید مبلغ پرداخت شده به هیچ وجه قبل برگشت نمی باشد.
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, jpeg, Max. file size: 5 MB.